تبلیغات
SURES - تعریف پلان عمقی

SURES

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد

پنجشنبه 22 اسفند 1392

تعریف پلان عمقی

نویسنده: REZA deylami   

آیا میتوانیم امروزه با یک مفهوم فضایی متفاوت با آن چه پیشگامان جنبش مدرن به کار میبستند کار کنیم؟ یا در واقع تغییراتی که در فضای مدرن روی میدهد به کاربرد مفاهیم انسان گرایانه در دوره باروک شباهت دارد؟یا برعکس دستخوش گسستی شده ایم از جنس نیهیلیسم که از رخت بر بستن احساس امنیت حاصل از آرمانشهر به وجود آمده است؟

flw0079 300x243 تعریف پلان عمقی

کشف پلان آزاد به معنای لوکوربوزیه ای آن شاید برجسته ترین دستاورد جنبش مدرن بوده است.این نوآوری فضایی وساختمانی در واقع یکی ازنقاط گسست از معماری پیشین بود.استخوان بندی آن بعنوان یک راه کار همراه با آزمونهای فردی مختلف مبتنی بر آن یکی از نیروهای محرکه اصلی در تاریخ اخیر بوده است.در اساس پیشنهادی بود برای به هم ریختن بنیان ساختمان سنتی تا ان زمان جدار خارجی وسازه که در دیوارباربر به گونه ای تفکیک نا پذیر ادغام میشدند فضا را تعریف میکردند.بنا از ساختن حجمی پدید میامد که نمایی قطور وتوپر وصفحه ای حجیم ومتراکم محیط بنا را روی یک خط تیپولوژیک دور میزد.توصیف یک نوع دیوار وتیپولوژی خلاق (خط پیرامونی بنا)مهم ترین عرصه هایی بودندکه در انها تمایز سبکی بروز میکرد.وقتی به یکی از پلان های کف اندره پالادیو نگاه میکنیم به روشنی میتوان دریافت که چگونه دیوار خارجی وسازه کنار هم قرار میگیرند وفضای داخلی را میسازند.ساختار سه بخشی اصلی از حفره های منظم که میشد حجم وارونه شده تلقی شان کرد نظم میبخشد وآنها را در یک سلسله مراتب قرار میداد. نوع سطوح پر از جزییات همراه با ایده قالب گرفتن طرح های کلاسیک روی سطح یک نمای عمیق به ویژگی این سبک جدید بدل شد.وقتی لوکوربوزیه جدایی سازه مقاوم وجدار خارجی را در پنج اصلش درباره یک معماری جدید اعلام داشت نه تنها بر یک نوآوری ساختمانی جدید انگشت مینهاد که اعلام میکرد جای یک دیوار حجیم را طبقه بندی های کاملا مناسب برای نیاز های گوناگون گرفته اند .این آغاز فرمول بندی نظری یک اصل فضایی جدید بود که بر تارک آمال جنبش مدرن در عرصه فرم قرار گرفت.این فضایی بود ناشی از جاذبه های متقابل که درآن از میان عناصر گوناگون معماری جداره ها سازه وتیغه های جدا کننده نقش میدانها نیروهای مولد جاذبه را بازی میکردند.درست است که این فضا به تمامی ابداع او نبود استفاده ه از سازه های شبکه ای مکتب شیکاگو پیدایش بتن مسلح تجارب کوبیستی وجستجوی قوانینی که میبایست انحلال فرم را قاعده مند کنند عوامل مهمی در این تحویل بودند .اماامروز دین ما به او به خاطر وسعت یافتن گستره آزمونها وتجربه کردن ها در عرصه طرح وهم چنین فرمول بندی ساده وبرنامه ای اوست.پلان کف ویلا استاین در سال ۱۹۲۷ در گارینش در اینجا به خاطرمان میآید.تحسین جنبه حیرت انگیز در آنها آرایش منظم در سر تاسر پلان است.هر یک از خانواده های عناصر سازه ای جداره ها وتقسیم بندی داخلی گروهی مستقل ومجزارا تشکیل میدهند.هر گروه منطق خود را دارد.روابط درونی آنها یک فضای داخلی مرکب را پدید می اورد.در این جا عوض حجم در هم شده کلاسیک, تصنعی بودن عناصر پر که حجم را تعریف میکنند به رخ کشیده میشود.پلان همکف هر یک از این ویلاها حالت بسیار نرمی را آشکار میسازد که سبب میشود بتوان آنرا چون یک نقاشی ناب گرا قرائت کرد.تعریف تصنعی دیوار دیگر اهمیتی ندارد وجسمیت ان بر بومی سپید وغیر مادی رنگ میبازد.یکدست, منظم, گسترده, نامتباین, اینها صفاتی اند که میتوانیم در تعریف این فضا به کار بریم.هدف نه آن قدرها سیال بودن بلکه تداوم است.در ستونها موجودیت جسمانی وهنر مندانه آوانگارد به کار میبستند.پس از تعریف پلان کف نوبت به گزینش الگو های فرمی میرسد.به هر حال پلان ازاد مفهومی یکسان در کل جنبش مدرن نبود آن را به انواع شیوه های مختلف درک کردند وساختند برای مثال میس وندر روهه با تصویری متفاوت کار میکرد.هر چند میتوان عناصر شگفته در مثالهای قبلی را در خانه تو گندهات او در بر توتک پیدا کرداما نمیتوان هیچگونه نتایج مشابهی را تشخیص داد. لو کوربوزیه تمایل بیشتری به باز بودن دارد.فضای داخلی نمیخواهد با جداری سر تا سری محدود شود.از نظر میس وندر روهه چیزی به نام قالب قوطی شکل موجود نداشت .اما اثری از مرزهای داخل نیز دیده نمیشود.هر اتاق هر محیط به ا تاق به محیط بعدی بگریزد.حدودی که عملا از لبه های محیط نرده ها, باغچه ها, ساخته شده کمابیش حضور بیشتری دارد تا حدود خود خانه هم چنین میتوان تشخیص داد که دخل و تصرف او در پلان کف, به اندازه لوکوربوزیه اعتقاد نداشت.او سر سختانه از ترکیب بندی کلاسیکی دفاع میکرد که بر دیالکتیک میان دیوار وستون استوار بود.پلان آزاد در نظر دارد از ریتم های دیوار ها محیط ها راخلق کنند نه محوطه ها. از نظر لوکوربوزیه دالها وستونها در اینجا به کار ساختن یک سقف میاید.ویژگی اصلی فضای او ماهیت منحصرا افقی آن است که در نهایت با دو صفحه موازی تعریف میشود کف وسقف.این فضا همگن نیست بلکه در واقع با گذاردن قطعات داخلی تنشی ظریف پیدا کرده است.ستونها وتقسیمات همگی از هم مستقل اند.ومعمولا تعداد واندازه آنها کاهش مییابد تا تداوم نا منقطعی که میس پیوسته در جستجوی آنست بیابد.خلق این فضا در بین صفحات جریان میابد وبا گسترش به بیرون از سقف ها وکف ها. تفاوت میان داخل واطراف آنرا کمرنگ میکند.هر دو مکان ظاهرا از الگوی واحدی تبعیت میکنند. اسکیس های پرسپکتیو داخلی خانه های پاسیو دار او جلوه غریبی چون تصویر در آینه دارند.اتاقهای نشیمن با پنجره های قدی از کف تا سقف محصور شده اند ومانند تیغه های میانی اند.شفافیت شیشه سبب میشود که قاب پنجره ها دیده نشوند.بدین ترتیب اتاقهای نشیمن وپاسیو ها فضایی پیوسته اند.با تفاوت یک وقفه که سقف ایجاد میکند میشود آنرا یک محیط داخلی واحد دانست که در یک بخش ارتفاع مضاعف میشود.پیشتر رایت هم در مسیری موازی به پژوهش پرداخته بود.اوبه نابودی قوطی معماری وپراکندگی فضایی که بیش از آن از بیرون محصور میشد علاقه مند بود. پیوستگی چهار دیوار ابتدا با از میان برداشتن گوشه وبعد تداخل محیط ها با هم او را به تعریف مدنی سوق دادکه به فضای واحد اجزای جدا جدای میس نزدیک تر بود تا به گستره بلا وقفه لو کوربوزیه ای فضای فراگیرند وپدیدار شوند.در برابر فضای خرد گرایانه دیوار هایی که چون صفحات عمل میکنند.دخل وتصرف او در قوطی معماری کف وسقف را هم در بر گرفت وارتفاع های مختلف را مفصل بندی کرد تا فعالیت های مختلفی را که قرار بود در یک اتاق صورت گیرد از هم متمایز کند.عناصر نسبی که در این فرآیند ها تجربه میشود دوباره پس از پالایش به خواسته معمار در مجموعه ای دیگر با هم جمع می امدند هر چند پلان آزاد را معمولا در ارتباط با رایت مطرح نمیکنند.زیرا سیالیت فضایی او برخاسته از همان مفروضات پیشگفته نیست اما با این شرط در ذهن میتوان او را نیز در بحثی که تا به اینجا مطرح شده که همه این تعاریف فضایی با فکر ایجاد سطح در فضا تحقق مییابد یا به عبارت دیگر از جنبه سطحی فضا ناشی میشوند,شریک گرفت. هنر اوانگارد تصویری معاصر با مفاهیم مشابهی دست وپنجه نرم میکند .پرسپکتیو های متداخل گنجاندن زمان در تعریف تجسمی فضا نظامی که کوبیسم ابداع کرده بود ومیخواست جایگزین ساختهای پرسپکتیو عصر رنسانس کند ویک روش جهانی برای یک پارچه کردن شود.اما فقط قواعد تغییر کرد شبیه سازی هایی شهودی فضا تماما از یک سطح واحد بیرون زده اند.در کلاسیسم دیوارها ارباب مطلق بودند.اسکلت مدرن با براندازی دیوار های بار بروصفحات عمودی کف های دالی تو پر وصفحات افقی را جانشین ساخته بودند. آزادی ای که بیشتر در مقطع ها , گنبد ها , قوسهای متداخل و غیره فراهم بود. در بر نامه ها تو زیع ها و ابداعات فرمی معماران مدرن در پلان کف نصب آنها میشود. در عین حال آن جنبه قدرتمند وانعطاف پذیری که در ترکیب بندی معماری کلاسیک بود وانها محکومش میکردند در مقطع های خود آنها وارد میشد. فضای عمودی از طریق روی هم گذاری ساده صفحات به صرف بر هم انباشتن پیاپی کف ها وسقف ها گسترش می یابد یک مقطع مدرن از لحاظ تکرار پیامی دالهای بزرگ کف بسیار انعطاف نا پذیر است.فضا ۹۰ در جه چرخیده اما مناسبات فضایی خود را حفظ کرده است.آزادی مقطع داده اند و در عوضش آزادی پلان کف را گرفته اند.حجم مدرن با استفاده از پلان های آزاد روی هم گذاشته شده ساخته میشود ا با تماشای فضا های داخلی این خانه ها به روشنی میتوان دید مرجع هر فضای داخلی تنها خودآن فضا ی یک طبقه است .هیچ ایده فضایی ای نیست که ساختمان رادر ارتفاع کامل کند.پلان آزاد فاقد عمق است .لوکوربوزیه این را در یافت وبرای همین دست به کار ایجاد سوراخهای در جداره ها شد. بدین وسیله توانست تا حدی به آنها حرکت عمودی بخشد بااستفاده از نظامی از عناصر خالی ارتفاع های دو برابر و سه برابر سعی کرد تداوم های فضایی لازم برای باز یافتن کیفیت تندیس وار معماری را در فضای داخلی ایجاد کند در موارد دیگر مفهوم راهرو مسقف را دارد کارکرد به مسیری ثابت وبه ستون. فضا ها را به شیوه ای روایی بهم میپیوست.روش اخری که به کار گرفت گنجاندن بی ظرافت یک پیکره ارگانیک بی قاعده یا یک حجم داخلی بزرگ واحد بود تا نظم فواصل مساوی بین دالهای کف را شکند.ویلاهای پرابرتی ,مرکز کارپنتر وتالار اجتماعات در چند نمونه هایاز این مکانیسم های اصلاحی اند.بدین ترتیب گسستهای تجربی مدرن با دوخت ودوز های تجربی کاهش یافتند .
به رغم کاربرد بارز کلمات ومفاهیمی چون زمینه مکان یا شکل که بیشتر نقشی نداشتند باز هم چنان وامدار مفروضات پلان آزادیم. وقتی به جستجوی همسان در میان نمونه های مختلف فعلی بر میایم به هم راستایی یا تعامد قطعات مستقل بر میخوریم هر کدام به نحوی فضاهای کاملا بسته یا محدود درون سازه های حجمی دیوارمانند شبکه ای قرار دارند. در باقی مفاهیمی که میتوان ذکر کرد تنها واژه ها تغییر کرده اند .وقتی جنبه های تکه تکه ونامعین مطرح است در واقع پای همان مختصات سیالیت غیر محصور شفاف ونا گسسته که بیشتر ذکر شده در میان است.وقتی از تعامد قطعات برای نمایش شدت کشیدگی استفاده میشود که با ادغام جداره های سازه و کار کرد بر یک پلان کف مدرن بر قرار میشد ,اگر عناصر یا پیکره های گسسته بهم چسبانده میشوند معمولا کار به مجرد واحد ساختمانی کلاسیک کشیده میشود تعالی یا گسستی که جنبش های پس از جنگ دوم جهانی به جستجو یش بودند تا حد زیادی محدود است. کاربرد متنوع ومبالغه آمیز همان اجزایی که برای ساختن آن فضا لازم بودند هر منبع نیرو یا نظامی که حالت فضای مدرن را تعریف میکرد . حالا صراحت یافته گسترش پیدا کرده و از مجموعه ای که بیشتر عضو آن بود مستقل شده است انها تا حدودی نشان داده اند که مستقلند.آنچه زمانی تجریدی بود امروزه با صراحت بیان میشود.تفاوت با جنبش مدرن که اگاهانه ایجاد شد در نحوه کنترل نظم داخلی بود.یکپارچگی همه عناصر دخیل در تعریف فضا که در مدرنیسم از طریق تاثیر آزادانه نیرو ها بود بر قرار شد. دوباره روش شی یا قانون افکنده که ربطی به بنا ندارد نیاز به یک نظم بیرونی آغازین که از دلتنگی برای معمار مرکز دار خاسته است به رسمیت شناخته میشود ما استقلال فضای جذب شده را میدهیم و به جایش ار جاع ضروری به یک ارزش بیرونی پایدار را میگیریم که به دلیل فراموش شدنی اش میبایست دوباره ابداع شود. فضای تکامل یافته زمانی به حالت وحدت میرسد که با آنچه ورای آن قرار داردبا شهری بودن با حالت جمعی اش ارتباط می یابد.حفر ه های عمودی که چندین تراز را بهم می پیوست در نهایت به میدانهای شهری در دل بنا میشود دانش تجربی که میخواست سوراخهای انتزاع را پر کند اختیار معماری را به دست گرفته است وعام را به خاص, فضا را به مکان بدل میکند.

نظرات() 
dcanieluokmno
سه شنبه 8 مرداد 1398 05:05 ب.ظ
ornjzbfsrruu viagra from canada https://www.addpoll.com/winebook7 - pharmacy in canada to buy cialis low price cialis <a href="http://www.radiologiaoncologica.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1258491">canada cialis without a doctor's prescription</a>
pianielfnsquz
سه شنبه 4 تیر 1398 01:39 ب.ظ
jtxelkelkrxq mail order viagra http://canadaviagravscialis.com/ - canadian brand cialis cialis prices <a href="http://healthviagracialisincanada.com/">canadian cialis pharmacy</a>
http://flutrealfa.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 03:49 ق.ظ

Thank you, I like this!
cialis 05 american pharmacy cialis cialis prezzo in linea basso generic cialis tadalafil only now cialis 20 mg generic cialis levitra acquistare cialis internet cost of cialis cvs we choice cialis pfizer india buy original cialis
Buy generic cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 11:54 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
cialis para que sirve tadalafilo viagra cialis levitra cialis online generic cialis soft gels cialis name brand cheap acheter cialis kamagra cialis generico milano cialis 5mg prix achat cialis en itali
http://spuredchec.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 09:13 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis australian price cialis therapie wow cialis 20 cialis efficacit buy cialis uk no prescription cialis online deutschland bulk cialis cialis tablets calis generic cialis
cheap real cialis
شنبه 1 تیر 1398 04:20 ق.ظ

Useful facts. Kudos!
cialis 30 day sample cialis 20 mg cut in half cialis pills precios de cialis generico comprar cialis 10 espa241a cialis diario compra enter site 20 mg cialis cost cialis patent expiration where do you buy cialis dose size of cialis
pastillas cialis y alcoho
جمعه 31 خرداد 1398 12:30 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis in sconto click here take cialis acheter du cialis a geneve buy generic cialis cialis canadian drugs tadalafil 10 mg cialis sale online enter site 20 mg cialis cost cialis with 2 days delivery cialis tablets
pastillas cialis y alcoho
پنجشنبه 30 خرداد 1398 07:46 ب.ظ

Superb write ups, Cheers!
the best site cialis tablets online prescriptions cialis cialis generic tadalafil buy cialis sale online cialis online holland cialis 5 mg funziona only best offers 100mg cialis where to buy cialis in ontario buy cialis uk no prescription cialis pills in singapore
http://gestema.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 01:19 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it!
cialis 5 mg scheda tecnica we choice free trial of cialis cialis side effects dangers cialis sans ordonnance acheter du cialis a geneve generic cialis online cialis cialis without a doctor's prescription buy cialis online order cialis from india
http://dervapon.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:37 ق.ظ

Thanks. Excellent stuff!
cialis lowest price cialis e hiv cialis usa cost if a woman takes a mans cialis cialis canadian drugs enter site 20 mg cialis cost cialis free trial cialis generique 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis billig
http://toleme.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 10:22 ق.ظ

Many thanks! I appreciate it!
can i take cialis and ecstasy achat cialis en europe tarif cialis france cialis 5mg prix achat cialis en suisse generic cialis review uk what is cialis cilas prescription doctor cialis we choice free trial of cialis
price of cialis at walmart
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:03 ب.ظ

Cheers, I enjoy it.
cialis dosage recommendations cialis prezzo di mercato we recommend cialis best buy cialis lowest price the best choice cialis woman we recommend cialis info cialis cost cialis rezeptfrei sterreich prix de cialis buy online cialis 5mg
http://rirewa.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:05 ق.ظ

You actually reported this really well!
cialis 20mg preis cf cialis sicuro in linea cialis 5mg prix cialis 5 mg effetti collateral precios de cialis generico cialis 5 mg para diabeticos cialis 20 mg cost venta de cialis canada only now cialis 20 mg cialis 5 mg effetti collateral
the cost of cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:38 ب.ظ

Position effectively used.!
cialis sans ordonnance generic cialis at walmart discount cialis cialis 5 mg estudios de cialis genricos cialis kamagra levitra cialis name brand cheap buy brand cialis cheap cialis purchasing price cialis per pill
http://smalonej.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:23 ق.ظ

This is nicely put. .
buying cialis on internet can i take cialis and ecstasy rx cialis para comprar cialis from canada cialis online price cialis best cialis 5 mg scheda tecnica cialis tablets cialis cuantos mg hay buy cialis online
http://tiederlou.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:14 ق.ظ

This is nicely put. .
cialis australia org cialis 5 mg para diabeticos purchase once a day cialis free generic cialis cialis efficacit 40 mg cialis what if i take fast cialis online where to buy cialis in ontario cialis herbs cialis generico lilly
Cialis pills
جمعه 24 خرداد 1398 05:50 ق.ظ

Well spoken of course! !
rx cialis para comprar cialis 20 mg cost online prescriptions cialis cuanto cuesta cialis yaho cialis coupon cialis 30 day sample cialis generico cialis from canada buying cialis on internet we use it 50 mg cialis dose
http://plumpebbval.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 03:44 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis soft tabs for sale 5 mg cialis pharmacie en ligne achat cialis en europe cialis prices in england venta cialis en espaa cialis prices in england generic cialis soft gels cialis rezeptfrei sterreich cialis 5 mg scheda tecnica generic low dose cialis
http://aralfhis.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 02:05 ق.ظ

Great forum posts. Thank you!
where cheapest cialis cialis generique cialis for sale south africa recommended site cialis kanada buying cialis in colombia cost of cialis per pill recommended site cialis kanada prices on cialis 10 mg rx cialis para comprar cialis uk next day
http://cialisvie.com/
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:50 ق.ظ

Truly all kinds of superb info!
cialis 50 mg soft tab click here cialis daily uk brand cialis generic cialis manufacturer coupon rezeptfrei cialis apotheke american pharmacy cialis cost of cialis cvs cialis australian price cialis venta a domicilio enter site 20 mg cialis cost
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 01:44 ق.ظ

Lovely info, Appreciate it.
price cialis best cialis for bph canada discount drugs cialis cialis daily reviews cialis rckenschmerzen safe dosage for cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis dose 30mg when can i take another cialis online cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:42 ب.ظ

Useful stuff. With thanks.
cialis rckenschmerzen cialis pas cher paris american pharmacy cialis cialis flussig cialis preise schweiz sialis cialis 5 mg para diabeticos cost of cialis cvs legalidad de comprar cialis cialis generic tadalafil buy
https://www.richmondhood.com/store/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 07:02 ب.ظ
海外最高品質スーパーコピーブランド専門店bagshop78.comの完璧な品質を維持するために。日本最高級ブランド時計
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Appreciate it! Numerous material.

cialis rezeptfrei sterreich click here cialis daily uk cialis great britain canadian cialis tadalafil 5mg precios cialis peru cialis generico in farmacia cialis 10 doctissimo tadalafil 20mg we like it cialis price
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Amazing quite a lot of amazing knowledge!
cialis 20 mg cost cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online cheapest generico cialis mexico dose size of cialis only now cialis for sale in us purchasing cialis on the internet we recommend cialis best buy acheter du cialis a geneve tadalafil
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:18 ق.ظ

Amazing lots of beneficial facts.
cialis wir preise only now cialis for sale in us cialis herbs are there generic cialis tadalafil generic cialis mit grapefruitsaft generic cialis cialis dose 30mg cialis 20mg prix en pharmacie canadian drugs generic cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:46 ب.ظ

Really tons of wonderful data.
cialis daily dose generic cialis generico postepay price cialis best brand cialis nl calis cialis dosage recommendations 40 mg cialis what if i take cialis e hiv enter site 20 mg cialis cost cialis uk next day
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:13 ب.ظ

Fine facts. Many thanks!
cialis generico lilly acheter du cialis a geneve how much does a cialis cost cialis baratos compran uk we use it 50 mg cialis dose cialis reviews cialis flussig cialis manufacturer coupon safe dosage for cialis costo in farmacia cialis
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 10:21 ق.ظ

Really a lot of helpful information!
viagra cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet cialis super acti cialis coupons cialis with 2 days delivery weblink price cialis i recommend cialis generico cialis savings card rezeptfrei cialis apotheke generic cialis tadalafil
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:40 ب.ظ

Incredible plenty of valuable advice.
comprar cialis navarr where do you buy cialis cialis generic availability generic cialis with dapoxetine generic cialis levitra i recommend cialis generico cialis generico en mexico how do cialis pills work cialis rezeptfrei cialis tablets australia
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :