تبلیغات
SURES - تعریف پلان عمقی

SURES

من ترسیم کردن را به حرف زدن ترجیح میدهم، زیراترسیم کردن سریعتر است و مجال کمتری برای دروغ گفتن باقی میگذارد

پنجشنبه 22 اسفند 1392

تعریف پلان عمقی

نویسنده: REZA deylami   

آیا میتوانیم امروزه با یک مفهوم فضایی متفاوت با آن چه پیشگامان جنبش مدرن به کار میبستند کار کنیم؟ یا در واقع تغییراتی که در فضای مدرن روی میدهد به کاربرد مفاهیم انسان گرایانه در دوره باروک شباهت دارد؟یا برعکس دستخوش گسستی شده ایم از جنس نیهیلیسم که از رخت بر بستن احساس امنیت حاصل از آرمانشهر به وجود آمده است؟

flw0079 300x243 تعریف پلان عمقی

کشف پلان آزاد به معنای لوکوربوزیه ای آن شاید برجسته ترین دستاورد جنبش مدرن بوده است.این نوآوری فضایی وساختمانی در واقع یکی ازنقاط گسست از معماری پیشین بود.استخوان بندی آن بعنوان یک راه کار همراه با آزمونهای فردی مختلف مبتنی بر آن یکی از نیروهای محرکه اصلی در تاریخ اخیر بوده است.در اساس پیشنهادی بود برای به هم ریختن بنیان ساختمان سنتی تا ان زمان جدار خارجی وسازه که در دیوارباربر به گونه ای تفکیک نا پذیر ادغام میشدند فضا را تعریف میکردند.بنا از ساختن حجمی پدید میامد که نمایی قطور وتوپر وصفحه ای حجیم ومتراکم محیط بنا را روی یک خط تیپولوژیک دور میزد.توصیف یک نوع دیوار وتیپولوژی خلاق (خط پیرامونی بنا)مهم ترین عرصه هایی بودندکه در انها تمایز سبکی بروز میکرد.وقتی به یکی از پلان های کف اندره پالادیو نگاه میکنیم به روشنی میتوان دریافت که چگونه دیوار خارجی وسازه کنار هم قرار میگیرند وفضای داخلی را میسازند.ساختار سه بخشی اصلی از حفره های منظم که میشد حجم وارونه شده تلقی شان کرد نظم میبخشد وآنها را در یک سلسله مراتب قرار میداد. نوع سطوح پر از جزییات همراه با ایده قالب گرفتن طرح های کلاسیک روی سطح یک نمای عمیق به ویژگی این سبک جدید بدل شد.وقتی لوکوربوزیه جدایی سازه مقاوم وجدار خارجی را در پنج اصلش درباره یک معماری جدید اعلام داشت نه تنها بر یک نوآوری ساختمانی جدید انگشت مینهاد که اعلام میکرد جای یک دیوار حجیم را طبقه بندی های کاملا مناسب برای نیاز های گوناگون گرفته اند .این آغاز فرمول بندی نظری یک اصل فضایی جدید بود که بر تارک آمال جنبش مدرن در عرصه فرم قرار گرفت.این فضایی بود ناشی از جاذبه های متقابل که درآن از میان عناصر گوناگون معماری جداره ها سازه وتیغه های جدا کننده نقش میدانها نیروهای مولد جاذبه را بازی میکردند.درست است که این فضا به تمامی ابداع او نبود استفاده ه از سازه های شبکه ای مکتب شیکاگو پیدایش بتن مسلح تجارب کوبیستی وجستجوی قوانینی که میبایست انحلال فرم را قاعده مند کنند عوامل مهمی در این تحویل بودند .اماامروز دین ما به او به خاطر وسعت یافتن گستره آزمونها وتجربه کردن ها در عرصه طرح وهم چنین فرمول بندی ساده وبرنامه ای اوست.پلان کف ویلا استاین در سال ۱۹۲۷ در گارینش در اینجا به خاطرمان میآید.تحسین جنبه حیرت انگیز در آنها آرایش منظم در سر تاسر پلان است.هر یک از خانواده های عناصر سازه ای جداره ها وتقسیم بندی داخلی گروهی مستقل ومجزارا تشکیل میدهند.هر گروه منطق خود را دارد.روابط درونی آنها یک فضای داخلی مرکب را پدید می اورد.در این جا عوض حجم در هم شده کلاسیک, تصنعی بودن عناصر پر که حجم را تعریف میکنند به رخ کشیده میشود.پلان همکف هر یک از این ویلاها حالت بسیار نرمی را آشکار میسازد که سبب میشود بتوان آنرا چون یک نقاشی ناب گرا قرائت کرد.تعریف تصنعی دیوار دیگر اهمیتی ندارد وجسمیت ان بر بومی سپید وغیر مادی رنگ میبازد.یکدست, منظم, گسترده, نامتباین, اینها صفاتی اند که میتوانیم در تعریف این فضا به کار بریم.هدف نه آن قدرها سیال بودن بلکه تداوم است.در ستونها موجودیت جسمانی وهنر مندانه آوانگارد به کار میبستند.پس از تعریف پلان کف نوبت به گزینش الگو های فرمی میرسد.به هر حال پلان ازاد مفهومی یکسان در کل جنبش مدرن نبود آن را به انواع شیوه های مختلف درک کردند وساختند برای مثال میس وندر روهه با تصویری متفاوت کار میکرد.هر چند میتوان عناصر شگفته در مثالهای قبلی را در خانه تو گندهات او در بر توتک پیدا کرداما نمیتوان هیچگونه نتایج مشابهی را تشخیص داد. لو کوربوزیه تمایل بیشتری به باز بودن دارد.فضای داخلی نمیخواهد با جداری سر تا سری محدود شود.از نظر میس وندر روهه چیزی به نام قالب قوطی شکل موجود نداشت .اما اثری از مرزهای داخل نیز دیده نمیشود.هر اتاق هر محیط به ا تاق به محیط بعدی بگریزد.حدودی که عملا از لبه های محیط نرده ها, باغچه ها, ساخته شده کمابیش حضور بیشتری دارد تا حدود خود خانه هم چنین میتوان تشخیص داد که دخل و تصرف او در پلان کف, به اندازه لوکوربوزیه اعتقاد نداشت.او سر سختانه از ترکیب بندی کلاسیکی دفاع میکرد که بر دیالکتیک میان دیوار وستون استوار بود.پلان آزاد در نظر دارد از ریتم های دیوار ها محیط ها راخلق کنند نه محوطه ها. از نظر لوکوربوزیه دالها وستونها در اینجا به کار ساختن یک سقف میاید.ویژگی اصلی فضای او ماهیت منحصرا افقی آن است که در نهایت با دو صفحه موازی تعریف میشود کف وسقف.این فضا همگن نیست بلکه در واقع با گذاردن قطعات داخلی تنشی ظریف پیدا کرده است.ستونها وتقسیمات همگی از هم مستقل اند.ومعمولا تعداد واندازه آنها کاهش مییابد تا تداوم نا منقطعی که میس پیوسته در جستجوی آنست بیابد.خلق این فضا در بین صفحات جریان میابد وبا گسترش به بیرون از سقف ها وکف ها. تفاوت میان داخل واطراف آنرا کمرنگ میکند.هر دو مکان ظاهرا از الگوی واحدی تبعیت میکنند. اسکیس های پرسپکتیو داخلی خانه های پاسیو دار او جلوه غریبی چون تصویر در آینه دارند.اتاقهای نشیمن با پنجره های قدی از کف تا سقف محصور شده اند ومانند تیغه های میانی اند.شفافیت شیشه سبب میشود که قاب پنجره ها دیده نشوند.بدین ترتیب اتاقهای نشیمن وپاسیو ها فضایی پیوسته اند.با تفاوت یک وقفه که سقف ایجاد میکند میشود آنرا یک محیط داخلی واحد دانست که در یک بخش ارتفاع مضاعف میشود.پیشتر رایت هم در مسیری موازی به پژوهش پرداخته بود.اوبه نابودی قوطی معماری وپراکندگی فضایی که بیش از آن از بیرون محصور میشد علاقه مند بود. پیوستگی چهار دیوار ابتدا با از میان برداشتن گوشه وبعد تداخل محیط ها با هم او را به تعریف مدنی سوق دادکه به فضای واحد اجزای جدا جدای میس نزدیک تر بود تا به گستره بلا وقفه لو کوربوزیه ای فضای فراگیرند وپدیدار شوند.در برابر فضای خرد گرایانه دیوار هایی که چون صفحات عمل میکنند.دخل وتصرف او در قوطی معماری کف وسقف را هم در بر گرفت وارتفاع های مختلف را مفصل بندی کرد تا فعالیت های مختلفی را که قرار بود در یک اتاق صورت گیرد از هم متمایز کند.عناصر نسبی که در این فرآیند ها تجربه میشود دوباره پس از پالایش به خواسته معمار در مجموعه ای دیگر با هم جمع می امدند هر چند پلان آزاد را معمولا در ارتباط با رایت مطرح نمیکنند.زیرا سیالیت فضایی او برخاسته از همان مفروضات پیشگفته نیست اما با این شرط در ذهن میتوان او را نیز در بحثی که تا به اینجا مطرح شده که همه این تعاریف فضایی با فکر ایجاد سطح در فضا تحقق مییابد یا به عبارت دیگر از جنبه سطحی فضا ناشی میشوند,شریک گرفت. هنر اوانگارد تصویری معاصر با مفاهیم مشابهی دست وپنجه نرم میکند .پرسپکتیو های متداخل گنجاندن زمان در تعریف تجسمی فضا نظامی که کوبیسم ابداع کرده بود ومیخواست جایگزین ساختهای پرسپکتیو عصر رنسانس کند ویک روش جهانی برای یک پارچه کردن شود.اما فقط قواعد تغییر کرد شبیه سازی هایی شهودی فضا تماما از یک سطح واحد بیرون زده اند.در کلاسیسم دیوارها ارباب مطلق بودند.اسکلت مدرن با براندازی دیوار های بار بروصفحات عمودی کف های دالی تو پر وصفحات افقی را جانشین ساخته بودند. آزادی ای که بیشتر در مقطع ها , گنبد ها , قوسهای متداخل و غیره فراهم بود. در بر نامه ها تو زیع ها و ابداعات فرمی معماران مدرن در پلان کف نصب آنها میشود. در عین حال آن جنبه قدرتمند وانعطاف پذیری که در ترکیب بندی معماری کلاسیک بود وانها محکومش میکردند در مقطع های خود آنها وارد میشد. فضای عمودی از طریق روی هم گذاری ساده صفحات به صرف بر هم انباشتن پیاپی کف ها وسقف ها گسترش می یابد یک مقطع مدرن از لحاظ تکرار پیامی دالهای بزرگ کف بسیار انعطاف نا پذیر است.فضا ۹۰ در جه چرخیده اما مناسبات فضایی خود را حفظ کرده است.آزادی مقطع داده اند و در عوضش آزادی پلان کف را گرفته اند.حجم مدرن با استفاده از پلان های آزاد روی هم گذاشته شده ساخته میشود ا با تماشای فضا های داخلی این خانه ها به روشنی میتوان دید مرجع هر فضای داخلی تنها خودآن فضا ی یک طبقه است .هیچ ایده فضایی ای نیست که ساختمان رادر ارتفاع کامل کند.پلان آزاد فاقد عمق است .لوکوربوزیه این را در یافت وبرای همین دست به کار ایجاد سوراخهای در جداره ها شد. بدین وسیله توانست تا حدی به آنها حرکت عمودی بخشد بااستفاده از نظامی از عناصر خالی ارتفاع های دو برابر و سه برابر سعی کرد تداوم های فضایی لازم برای باز یافتن کیفیت تندیس وار معماری را در فضای داخلی ایجاد کند در موارد دیگر مفهوم راهرو مسقف را دارد کارکرد به مسیری ثابت وبه ستون. فضا ها را به شیوه ای روایی بهم میپیوست.روش اخری که به کار گرفت گنجاندن بی ظرافت یک پیکره ارگانیک بی قاعده یا یک حجم داخلی بزرگ واحد بود تا نظم فواصل مساوی بین دالهای کف را شکند.ویلاهای پرابرتی ,مرکز کارپنتر وتالار اجتماعات در چند نمونه هایاز این مکانیسم های اصلاحی اند.بدین ترتیب گسستهای تجربی مدرن با دوخت ودوز های تجربی کاهش یافتند .
به رغم کاربرد بارز کلمات ومفاهیمی چون زمینه مکان یا شکل که بیشتر نقشی نداشتند باز هم چنان وامدار مفروضات پلان آزادیم. وقتی به جستجوی همسان در میان نمونه های مختلف فعلی بر میایم به هم راستایی یا تعامد قطعات مستقل بر میخوریم هر کدام به نحوی فضاهای کاملا بسته یا محدود درون سازه های حجمی دیوارمانند شبکه ای قرار دارند. در باقی مفاهیمی که میتوان ذکر کرد تنها واژه ها تغییر کرده اند .وقتی جنبه های تکه تکه ونامعین مطرح است در واقع پای همان مختصات سیالیت غیر محصور شفاف ونا گسسته که بیشتر ذکر شده در میان است.وقتی از تعامد قطعات برای نمایش شدت کشیدگی استفاده میشود که با ادغام جداره های سازه و کار کرد بر یک پلان کف مدرن بر قرار میشد ,اگر عناصر یا پیکره های گسسته بهم چسبانده میشوند معمولا کار به مجرد واحد ساختمانی کلاسیک کشیده میشود تعالی یا گسستی که جنبش های پس از جنگ دوم جهانی به جستجو یش بودند تا حد زیادی محدود است. کاربرد متنوع ومبالغه آمیز همان اجزایی که برای ساختن آن فضا لازم بودند هر منبع نیرو یا نظامی که حالت فضای مدرن را تعریف میکرد . حالا صراحت یافته گسترش پیدا کرده و از مجموعه ای که بیشتر عضو آن بود مستقل شده است انها تا حدودی نشان داده اند که مستقلند.آنچه زمانی تجریدی بود امروزه با صراحت بیان میشود.تفاوت با جنبش مدرن که اگاهانه ایجاد شد در نحوه کنترل نظم داخلی بود.یکپارچگی همه عناصر دخیل در تعریف فضا که در مدرنیسم از طریق تاثیر آزادانه نیرو ها بود بر قرار شد. دوباره روش شی یا قانون افکنده که ربطی به بنا ندارد نیاز به یک نظم بیرونی آغازین که از دلتنگی برای معمار مرکز دار خاسته است به رسمیت شناخته میشود ما استقلال فضای جذب شده را میدهیم و به جایش ار جاع ضروری به یک ارزش بیرونی پایدار را میگیریم که به دلیل فراموش شدنی اش میبایست دوباره ابداع شود. فضای تکامل یافته زمانی به حالت وحدت میرسد که با آنچه ورای آن قرار داردبا شهری بودن با حالت جمعی اش ارتباط می یابد.حفر ه های عمودی که چندین تراز را بهم می پیوست در نهایت به میدانهای شهری در دل بنا میشود دانش تجربی که میخواست سوراخهای انتزاع را پر کند اختیار معماری را به دست گرفته است وعام را به خاص, فضا را به مکان بدل میکند.

نظرات() 
Cialis 20 mg
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:23 ب.ظ

Appreciate it! Numerous material.

cialis rezeptfrei sterreich click here cialis daily uk cialis great britain canadian cialis tadalafil 5mg precios cialis peru cialis generico in farmacia cialis 10 doctissimo tadalafil 20mg we like it cialis price
Cialis pills
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Amazing quite a lot of amazing knowledge!
cialis 20 mg cost cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online cheapest generico cialis mexico dose size of cialis only now cialis for sale in us purchasing cialis on the internet we recommend cialis best buy acheter du cialis a geneve tadalafil
buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:18 ق.ظ

Amazing lots of beneficial facts.
cialis wir preise only now cialis for sale in us cialis herbs are there generic cialis tadalafil generic cialis mit grapefruitsaft generic cialis cialis dose 30mg cialis 20mg prix en pharmacie canadian drugs generic cialis
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 09:46 ب.ظ

Really tons of wonderful data.
cialis daily dose generic cialis generico postepay price cialis best brand cialis nl calis cialis dosage recommendations 40 mg cialis what if i take cialis e hiv enter site 20 mg cialis cost cialis uk next day
where to buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:13 ب.ظ

Fine facts. Many thanks!
cialis generico lilly acheter du cialis a geneve how much does a cialis cost cialis baratos compran uk we use it 50 mg cialis dose cialis reviews cialis flussig cialis manufacturer coupon safe dosage for cialis costo in farmacia cialis
buy cialis us pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 10:21 ق.ظ

Really a lot of helpful information!
viagra cialis levitra cialis 100 mg 30 tablet cialis super acti cialis coupons cialis with 2 days delivery weblink price cialis i recommend cialis generico cialis savings card rezeptfrei cialis apotheke generic cialis tadalafil
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:40 ب.ظ

Incredible plenty of valuable advice.
comprar cialis navarr where do you buy cialis cialis generic availability generic cialis with dapoxetine generic cialis levitra i recommend cialis generico cialis generico en mexico how do cialis pills work cialis rezeptfrei cialis tablets australia
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 09:42 ق.ظ

Incredible plenty of beneficial tips!
cialis y deporte enter site natural cialis canadian discount cialis buy cialis online cheapest tadalafil generic cialis with 2 days delivery only here cialis pills cialis 50 mg soft tab tadalafil 10 mg cialis pills
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 10:53 ب.ظ

You actually suggested it well!
cialis diario compra recommended site cialis kanada cialis alternative cialis tablets for sale cialis for sale south africa cialis sans ordonnance cialis daily new zealand bulk cialis rezeptfrei cialis apotheke side effects for cialis
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 09:35 ق.ظ

Really quite a lot of wonderful facts.
try it no rx cialis cialis generic availability no prescription cialis cheap female cialis no prescription trusted tabled cialis softabs cialis australia org order a sample of cialis low dose cialis blood pressure cialis online napol cialis baratos compran uk
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 10:19 ب.ظ

This is nicely expressed! !
generic cialis pill online import cialis cialis therapie when will generic cialis be available cialis cost cialis for bph cialis online cialis 5mg prix generic cialis at walmart cialis manufacturer coupon
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 10:22 ق.ظ

You actually revealed this wonderfully.
we recommend cialis info cialis tadalafil only best offers cialis use cialis online nederland cialis patentablauf in deutschland overnight cialis tadalafil cialis y deporte buy cialis sample pack cialis 30 day sample cialis 5 mg buy
Cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:19 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis australian price 200 cialis coupon cialis authentique suisse buy cialis online legal enter site 20 mg cialis cost brand cialis generic precios de cialis generico online prescriptions cialis il cialis quanto costa 5 mg cialis pharmacie en ligne
Cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Cheers. A lot of information!

comprar cialis navarr buying cialis overnight 200 cialis coupon how to buy cialis online usa cialis 5 mg 200 cialis coupon prix de cialis buy name brand cialis on line cialis uk next day cialis daily dose generic
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:22 ب.ظ

You actually expressed it perfectly!
cialis diario compra deutschland cialis online cialis side effects cialis diario compra cialis 5 mg para diabeticos weblink price cialis cialis kaufen costo in farmacia cialis estudios de cialis genricos wow cialis 20
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:19 ق.ظ

Valuable content. Thanks!
safe site to buy cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis 20mg preis cf cialis kaufen bankberweisung cialis online generic cialis soft gels cialis prezzo al pubblico precios de cialis generico cialis 5 mg buy generico cialis mexico
Generic cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 06:37 ب.ظ

Well spoken indeed! !
link for you cialis price safe dosage for cialis cialis 20 mg online prescriptions cialis cialis canadian drugs cialis sicuro in linea cialis name brand cheap sublingual cialis online cialis pills boards acheter du cialis a geneve
buy viagra online usa
یکشنبه 1 مهر 1397 04:03 ب.ظ

Wonderful advice. With thanks!
drugstore online india canada online pharmacies legitimate canadian rxlist north west pharmacies canada buy viagrow pro canada online pharmacies canadianpharmacyusa24h northwest pharmacies online online drug store canadian government approved pharmacies
http://viagravonline.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:01 ب.ظ

Whoa quite a lot of helpful facts.
i recommend cialis generico cialis tablets for sale does cialis cause gout how much does a cialis cost buy original cialis comprar cialis navarr cialis for daily use viagra cialis levitra where do you buy cialis cialis generic availability
cialissv.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:08 ب.ظ

Well voiced indeed. !
warnings for cialis cialis patent expiration generic cialis 20mg tablets buy cialis uk no prescription cialis generico rx cialis para comprar buy cialis online cialis soft tabs for sale trusted tabled cialis softabs cialis alternative
cialisbuys.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:40 ب.ظ

This is nicely put! !
cialis authentique suisse cialis 100mg suppliers buy cialis online legal buy cialis online legal cialis 5 mg funziona cialis dose 30mg cialis et insomni buy cialis online legal cialis price thailand cialis pills price each
http://viabiovit.com/ventas-de-viagra.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:01 ق.ظ

Well voiced indeed. !
viagra order online can you buy viagra online buy discount viagra viagra online pharmacy levitra viagra online usa sildenafil without prescription uk cheap viagra pharmacy viagra online uk viagra online order viagra usa
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:55 ب.ظ

Terrific posts. Thanks.
look here cialis order on line cialis coupon cialis daily look here cialis cheap canada cialis prices cialis 100 mg 30 tablet generic cialis cialis patentablauf in deutschland cialis savings card cialis e hiv
choc
جمعه 14 اردیبهشت 1397 09:07 ق.ظ
Hi there, its good article regarding media print, we all know media is a wonderful source of
data.
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:03 ق.ظ

Perfectly voiced certainly! .
canadian viagra online buy cheap viagra uk how to buy real viagra online get viagra prescription price of viagra viagra dosage where can you buy viagra from buy viagra tesco where can you buy viagra from viagra how to buy
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 04:09 ب.ظ

Thank you! Fantastic information!
cheap cialis when can i take another cialis cialis generico in farmacia generic cialis 20mg tablets il cialis quanto costa cialis daily reviews cialis baratos compran uk online prescriptions cialis cialis taglich acheter cialis kamagra
Online cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:08 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
online cialis canadian cialis walgreens price for cialis online prescriptions cialis viagra cialis levitra buy cialis online nz preis cialis 20mg schweiz cialis canada canadian drugs generic cialis cialis lilly tadalafi
Foot Issues
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:02 ق.ظ
Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
Extremely helpful info particularly the last part :) I care for such info a lot.
I was looking for this particular info for a very long time.
Thank you and best of luck.
http://daniapensa.hatenablog.com/
جمعه 13 مرداد 1396 04:35 ب.ظ
I've learn some good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you put to create such a excellent informative website.
Do compression socks help with Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 10:37 ب.ظ
A motivating discussion is worth comment.
I think that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo subject but usually people don't discuss these issues.
To the next! All the best!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :